ارتباط با ماآدرس: اصفهان / خيابان رحیم ارباب / کوچه شماره 7 هيات پزشكي ورزشي استان اصفهان/ تلفن: 36616016 _ 36616017 _36616021