درباره ماتعریف هیئت پزشکی ورزشی :


هيأت پزشكي ورزشي تشكيلاتي است كه به منظورفراهم نمودن زمينه مساعد درجهت ارائه خدمات پزشكي ورزشي وارتقاء سطح سلامت جامعه ورزش براساس اصول ومباني پيش بيني شده دراهداف فدراسيون وسازمان تبيت بدني ايجاد گريده است.  اين هيأت نماينده وجانشين فدراسيون پزشكي ورزشي جمهوري اسلامي ايران دراستان بوده كه برنامه هاي مرتبط درسطح استان را با هماهنگي اداره كل تربيت بدني استان وبارعايت كامل قوانين ومقررات مربوطه اجراء ونظارت مي نمايد.


تاريخچه ومعرفي :

توليت پزشكي ورزشي درجهان بعهده فدراسيون بين المللي پزشكي ورزشي ( FIMS ) مي باشد. اين فدراسيون شامل انجمن ها وفدراسيونهاي پزشكي ورزشي ملي دربيش ازيكصد كشوراست . اين فدراسيون درسال 1928 طي يك همايش باحضور پزشكان المپيك درشهر Moriz st.  سوئيس تأسيس شد تامطالعه وتوسعه رشته پزشكي ورزش درتمام دنيا را هدايت نمايد.

متولي پزشكي ورزشي دركشورما فدراسيون پزشكي ورزشي جمهوري اسلامي ايران است ودرسطح استانها اين وظيفه بعهده هيأت هاي پزشكي ورزشي مي باشد.

فدراسيون پزشكي ورزشي ايران درسال 1326 همزمان با ظهورتشكيلات نوين درسيستم ورزش كشورتأسيس گرديد از سال 1369 اموربيمه ورزشكاران تحت پوشش كميته اي بنام كميته خدمات درماني به فدراسيون پزشكي سپرده شد وفدراسيون درعين حال كه ازنظرمالي استقلال يافت . با تشكيل يك صندوق رفاه به ياري ورزشكاران مصدوم پرداخت . سپس به تدريج سايركميته ها تشكيل شدند وساختاراجرايي وعلمي خود راگسترش دادند .

براساس قانون فدراسيونها وهيأتهاي پزشكي ورزشي جزو نهادهاي غيردولتي طبقه بندي مي شوند ولي همواره نظارت وحمايتهاي دولتي شامل حال آنهاست . البته فدراسيون پزشكي ورزشي تنها فدراسيون ورزشي است كه ازنظر مالي كاملا" بصورت مستقل عمل مي نمايد.اولين هيأت پزشكي ورزشي اصفهان فعاليت خود را رسما"از سال 1365 آغاز نمود ودرسالهاي گذشته بترتيب آقايان دكترعلي محمد حسيني ، داريوش فرنوش ، سعيد حسيني ودکتر غلامرضا بارانی وهم اكنون نيز دکتر احمد باقری مقدم مسئوليت رياست اين هيأت رابعهده دارد . مثل بقيه نهادهاي غير دولتي مسئوليت اموراجرايي هيأتها بعهده دبيرهيأت مي باشد.عنوان دیگر مسئولین هیئت در جدول زیر آورده شده است.درحال حاضرشعب هيأت استان درتمام شهرستانهاي تابعه استان فعال است. سايت اينترنتي هيأت: www.esma.ir